WhatsApp      

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR CURS 24-25

QUI S’HA DE MATRICULAR?

Només s’ha de matricular aquell alumnat que hagi estat admès durant el procés de preinscripció.

Hi ha 2 tandes de matrícula:

 • Del 15 al 18 de juliol de 2024: període de matriculació per als alumnes als quals se'ls ha assignat la seva primera opció en la primera tanda d'assignació. Un cop publicada la llista de places de la primera tanda d'assignació en cada centre, comença el període de matriculació per als alumnes preinscrits que tenen assignada la seva primera opció.
 • Del 2 al 6 de setembre de 2024: període de matriculació per als alumnes que han obtingut plaça en la segona tanda d'assignació. Un cop publicada la llista de places de la segona tanda d'assignació en cada centre, comença el període de matriculació per als alumnes preinscrits que tenen assignada una plaça.

 

QUÈ HE DE FER PER A MATRICULAR-ME?

 • Preparar tota la documentació necessària.
 • Un cop emplenats tots els documents passar per la secretaria del centre a confirmar la matrícula segons el calendari que apareix a continuació.
 • Podreu pagar en targeta el mateix dia.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

1-  Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.

2- En el cas de menors d’edat:

 • Original i Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant ( pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE 
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació

3- Fotocòpia de la targeta sanitària individual.

4- Documentació acreditativa dels requisits d’accés al cicle. NO SÓN VÀLIDS ELS BUTLLETINS DE NOTES. Cal aportar títol, resguard de títol, certificat de qualificacions, expedient signat pel Secretari/a i Director/a, o equivalent.

5- Impresos de matriculació:

 6-Imprès de mòduls/crèdits a matricular. 

 • Descarregueu el que us correspongui:
Administració i gestió
CFGS Administració i finances 1r AF 2n AF
CFGS Assistència a la direcció 1r ADI 2n ADI
Arts gràfiques
CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia 1r DEPIM 2n DEPIM
Comerç i màrqueting
CFGS Màrqueting i publicitat 1r MAP 2n MAP
Electricitat i electrònica
CFGS Automatismes i robòtica industrial 1r ARI 2n ARI
Energia i aigua
CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica 1r EE 2n EE
Fabricació mecànica
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica 1r PPFM 2n PPFM
Imatge i so
CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles 1r RPAE 2n RPAE
Informàtica
CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa amb perfil professional ciberseguretat 1r ASIX 2n ASIX
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 1r DAM 2n DAM
Sanitat
CFGS Laboratori clínic i biomèdic 1r LCB 2n LCB
CFGS Dietètica 1r DIE 2n DIE
CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear 1r IDM 2n IDM
Serveis socioculturals i a la comunitat
CFGS Integració social 1r INS 2n INS
CFGS Educació infantil 1r EIN 2n EIN

 

CALENDARI DE MATRÍCULA DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 24-25

 • La matrícula és presencial a la secretària del centre, sense cita prèvia. 
 • L’horari de secretaria és de 9 a 13,30h de dilluns a divendres
 • Cal venir a formalitzar la matrícula en la data indicada segons el cicle.

 

Alumnes als quals se'ls ha assignat la seva primera opció en la primera tanda d'assignació (del 15 al 18 de juliol de 2024) 

Podeu revisar les assignacions en el següent enllaç.

15 de juliol

CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

CFGS Laboratori clínic i biomèdic

CFGS Dietètica

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

16 de juliol

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

CFGS Integració social

CFGS Educació infantil

17 de juliol

 

CFGS Administració i finances

CFGS Assistència a la direcció

CFGS Disseny i edició de publicacions multimèdia

CFGS Màrqueting i publicitat

CFGS Automatismes i robòtica industrial

18 de juliol

CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa amb perfil professional ciberseguretat 

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Tots aquells que no l’han pogut fer el dia corresponent

 

Alumnes que han obtingut plaça en la segona tanda d'assignació (del 2 al 6 de setembre de 2024) 

Podeu revisar les assignacions en el següent enllaç.

2 de setembre

FESTIU A TORTOSA (EL CENTRE ROMANDRÀ TANCAT)

3 de setembre

CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

CFGS Laboratori clínic i biomèdic

CFGS Dietètica

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

4 de setembre

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

CFGS Integració social

CFGS Educació infantil

5 de setembre

 

CFGS Administració i finances

CFGS Assistència a la direcció

CFGS Disseny i edició de publicacions multimèdia

CFGS Màrqueting i publicitat

CFGS Automatismes i robòtica industrial

6 de setembre

CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa amb perfil professional ciberseguretat 

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Tots aquells que no l’han pogut fer el dia corresponent

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com