WhatsApp      

V PREMI DE L’INSTITUT DE L’EBRE A L’EMPRENEDORIA EN L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

INTRODUCCIÓ:

L’Institut de l’Ebre, amb la voluntat de fomentar entre el seu alumnat la innovació, la creació empresarial, la difusió de la formació professional en l’àmbit tècnic i social i les iniciatives emprenedores en tots els àmbits, ha acordat la creació d'aquest premi, les bases del qual s’especifiquen a continuació.

BASES V PREMI A L'EMPRENEDORIA 2022-2023

INTRODUCCIÓ: 

L’Institut de l’Ebre, amb la voluntat de fomentar entre el seu alumnat la innovació, la creació empresarial, la difusió de la formació professional en l’àmbit tècnic i social i les iniciatives emprenedores en tots els àmbits, ha acordat la creació d'aquest premi, les bases del qual s’especifiquen a continuació. 

BASES 

 1. QUI POT PARTICIPAR 

Podrà participar tot l’alumnat matriculat al centre en el curs 2022-23, és a dir, alumnat de cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior, IFE, i curs d’especialització en fabricació intel.ligent.

2.- TEMÀTICA 

Hi haurà tres modalitats: 

 • Modalitat A: Projecte més viable econòmicament. 
  • Tots aquells projectes que demostrin la seva viabilitat en termes econòmics i el seu desenvolupament local al territori corresponent.
 •  Modalitat B: Millor projecte d’impacte social.
  • Tots aquells projectes alineats als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). Com per exemple: Economia circular, igualtat d’oportunitats, cooperativisme, promoció del territori, eficiència energètica, mediambiental, mobilitat, etc.  
 • Modalitat C: Millor disseny d’un producte o d’un servei. 
  • Exemples: Aplicacions informàtiques, mecanitzat d’una peça, campanyes publicitàries, packaging, etc.

 

Els temes dels treballs estaran relacionats amb els següents àmbits: 

- Iniciativa emprenedora. 

- Creació empresarial. 

- Innovació tecnològica. 

- Organització d’un esdeveniment. 

 

 1. TIPOLOGIA DELS TREBALLS 

Els treballs que es presentaran al concurs poden ser els mateixos treballs fets en els mòduls de Projecte/síntesi, Empresa i Iniciativa emprenedora, crèdits de síntesi, etc... sempre i quan la temàtica es correspongui amb els àmbits proposats en el punt 2. 

 

 1. PAUTA DE PRESENTACIÓ 

El projecte s’haurà de presentar en format PDF, amb suport digital. Acompanyats d’un resum no superior a tres pàgines, on ha de constar l’objectiu, la metodologia i les conclusions. 

La presentació es podrà fer a títol individual o en grup. El treball s’ha de presentar adjuntant una fitxa de participació que podeu descarregar punxant aquí

Es valorarà altra documentació aportada, bé sigui en format text, web o multimèdia.  

Cal tenir present que, a més de treballar una idea o producte, la qualitat del document és fonamental, per això es tindrà en compte especialment la claredat de la idea, la sintaxi, l’ortografia, la gramàtica, la presentació escrita, etc. 

 

Els participants hauran de defensar el seu projecte, prèvia convocatòria, davant dels respectius tribunals. El fet de no presentar-se comporta la pèrdua del dret a concursar.

Normes bàsiques de presentació escrita: 

 • Modalitat A: 
   • Pla d’empresa amb justificació econòmica (Balanç, compte de resultats,...)
  • Modalitat B:  
   • Pla d’empresa on es valorarà molt la part d’economia social i la repercussió en el territori, així com al col·lectiu a qui va adreçat i la necessitat que es pretén cobrir.
 • Modalitat C:
 • Com a mínim cal presentar una petita memòria i una maqueta o model del producte o servei.  Exemple: Els plànols de disseny del producte i el model d’aquest, una mostra de  packaging, l’enllaç de l’aplicació i/o la pàgina web,...  

 

 1. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES 

El jurat avaluarà els projectes presentats segons els criteris següents: 

a) Qualitat del projecte presentat.

b) Correcció ortogràfica i presentació correcta (portada, índex, paginació i referències bibliogràfiques i/o webgrafia). Cal tenir en compte que serà motiu de no admissió aquells treballs que presentin plagi tant total com parcial. 

c) Presentació oral 

 

6.- PREMIS 

Els premis seran atorgats per l’AFA (Associació de Familiars d'Alumnes) i seran els següents: 

 • Premis Modalitat A . Projecte més viable econòmicament. 

1r premi dotat en 200€, 2n premi dotat en 150€

 • Premis Modalitat B. Millor projecte d’impacte social.

1r premi dotat en 200€, 2n premi dotat en 150€

 • Premis Modalitat C. Millor disseny d’un producte o d’un servei.

1r premi dotat en 200€, 2n premi dotat en 150€

En cas de que el jurat ho consideri oportú, el premi pot quedar desert. Els projectes guanyadors seran els que obtinguin una millor valoració per part del jurat atenent als criteris presentats en el punt 5.

 

7.- DATA LÍMIT 

La data límit de presentació del treball serà el dia 22 de maig del 2023 al següent correu electrònic: emprenedoria@iesebre.com,  incorporant la fitxa d’inscripció esmentada en el punt 4 d’aquestes bases. 

 

8.- JURAT 

El jurat dels premis serà l’òrgan competent per seleccionar els guanyadors/es i estarà format per: 

TRIBUNAL MODALITAT A: 1 membre departament de FOL, 1 membre departament Administració i gestió, 1 membre equip emprenedoria.

- TRIBUNAL MODALITAT B: 1 membre departament de FOL, 1 membre del departament implicat, 1 membre equip d’emprenedoria.

- TRIBUNAL MODALITAT C: 1 membre departament de FOL, 1 membre del professorat de les famílies dels projectes presentats, 1 membre equip d’emprenedoria.

 

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS PROJECTES 

La propietat intel·lectual dels projectes presentats és de les persones participants. L’Institut de l’Ebre gaudirà del dret d’explotació dels treballs, de les facultats de reproducció, difusió i comunicació pública dels mateixos, prèvia autorització dels autors i/o autores. 

Els projectes han de ser originals. En el supòsit que els membres del jurat detectin plagi, el projecte quedarà exclòs del concurs; en tot cas, la responsabilitat serà de la persona o persones que hagin presentat el projecte. 

El resum del treball es publicarà a la pàgina web de l’INS de l’EBRE, a l’apartat emprenedoria, esmentant el nom i cognoms dels participants.

 

10.- VEREDICTE DEL JURAT I LLIURAMENT DE PREMIS 

El veredicte del jurat es farà públic mitjançant la web del centre (http://www.iesebre.com), sent aquest inapel·lable. 

El lloc i data de lliurament dels premis es comunicarà amb antelació mínima de dos dies a les persones guanyadores, mitjançant el correu electrònic. 

La no assistència a l’acte de lliurament implica la renúncia a la dotació econòmica del premi. 

 

11.- PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades personals que es facilitin, seran objecte de tractament automatitzat d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades Personals, i s’incorporaran en un fitxer responsabilitat del Centre , amb l’exclusiva finalitat de la gestió d’aquests premis. La facilitació de les dades suposarà la plena conformitat amb les bases i condicions d’atorgament dels premis.

 

PREMIS EMPRENEDORIA 2022

CATEGORIA A: 

Dispositius mecànics. Dispositiu de distribució i classificació d’envasos prismàtics

Idea: Com optimitzar el rendiment d’una línia de producció. Viabilitat: s’han estudiat diverses opcions arribant a la conclusió que el sistema proposats compleix les expectatives i necessitats del client. 

Economia social i cooperativa: la filosofia de l’empresa és aportar riquesa i valor a l’economia local. 

Necessitat de projecte col.laboratiu: necessitat de treball en equip per materialitzar el projecte 


Autors: Salvador Porres Mascarell i Gerard Pla Canalda 


Professors implicats: José Luís Calderón, Pilar Fadurdo, Ricard Fernández i Jordi Marsà. 

 

CATEGORIA B: 

Vull parlar

Idea: Després d’una anàlisi minuciós de les necessitats que poden haver-hi al nostre territori, hem arribat a la conclusió que hi ha molts prejudicis provocats pel racisme i xenofòbia.

Vist que la majoria d’aquests són causats per la ignorància i desconeixement a altres cultures i persones en general, pensem que la millor forma de provocar una reeducació seria amb un intercanvi de vivències.

El nostre objectiu és crear un espai on les persones que han viscut alguna situació de racisme o xenofòbia expliquen la seva vivència sentint-se lliures, mentre que altres escoltin, creant així un espai d’interculturalitat, respecte, curiositat i reflexió. 

Autors: Khadija Bouktib, Asmaa Yechou Yechou i Zaira Garzon Bosch. 

Professors implicats: David Gámez Balaguer i M.C. Gemma Nogueron.

 

CATEGORIA C: 

CLUB DE REM TORTOSA i P=ART

Idea: El projecte que es presenta és una col·laboració amb l’entitat Club de rem de Tortosa (CRT).

Aquesta entitat històrica de la població de Tortosa tenien un dèficit en l’apartat de comunicació i publicació, així com interès en potenciar el seu projecte Team Building, on ensenyen a crear equips de treball i fins i tot, equips d’alt rendiment.

El departament de Comerç i màrqueting va apostar per acompanyar al CRT i permetre que l’alumnat pugui viure experiències reals.

És per això que del mes de febrer es va iniciar un treball d’investigació i prospecció dels punts forts i punts de millora que podíem ajudar a assolir.

És en aquest punt que es va treballar com un departament més de l’entitat, per una part aconseguien externalitzar la part de comunicació, de reconeixement de marca i la potenciació del gimnàs, i alhora l’alumnat podia veure reflectida la seva feina en resultats reals, que els podien avaluar i reconduir si la situació ho requeria.

Autors: Oriol Roigé Galiana, Sergi Carles Carles, Carlos Baicu, Robert Vale, Òscar Martí Herranz, David Homedes Martí.

Professorat implicat:  Agustí Moreso Garcia, Carmina Andreu Pons i Marc Blanco Simó 

 

P≈ART:

Idea: És un punt virtual i presencial que ofereix serveis i recursos per l'autogestió de l'ansietat.

Plantegem un projecte sociocultural que incideix en l’autogestió de l’ansietat, l’art i l’autoconeixement.

Autors: Josep Lanau Rua i Violeta Lleixà Bayona

Professorat implicat: Gemma Nogueron i David Gámez Balaguer.

Calendari de xerrades:

 https://calendar.google.com/calendar/embed?src=emprenedoriaiesebre%40gmail.com&ctz=Europe%2FMadrid

      

PÍNDOLES DE CONEIXEMENT

A PARTIR DE GENER DE 2022

 • Estem implementant un nou canal de youtube per tal de compartir les diverses píndoles online amb vosaltres, aquest és l'enllaç . 
 • Publicarem els últims esdeveniments en aquest web  

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com