WhatsApp      

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP CURS 2023/2024

 1a CONVOCATÒRIA: setembre 2023 - febrer 2024

 

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP

 • Data: 19 de setembre de 2023 a les 15h

  

1a part - FASE D'ASSESSORAMENT

 A1.1. Sol·licitud al Servei d'Assessorament

 • Període: del 20 al 29 de setembre de 2023 (tots dos inclosos)
 • Documentació que cal presentar:

A1.2. Publicació de la llista provisional i places de reserva al Servei d'Assessorament

 • Data: 2 d'octubre de 2022 (aquí)

A1. 3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses i places de reserva

 • Període: 3, 4 i 5 d'octubre de 2023
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d'Assessorament.

A1.4. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva

 • Data: 6 d'octubre de 2023 (aquí)

A1.5. Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a totes les persones admeses al Servei d'Assessorament d'FP 

 • Data: 10 d'octubre de 2023
 • Hora: 15.00h
 • Nota important: l'assistència a aquesta reunió és obligatòria, si una persona aspirant al Servei d'Assessorament no hi pot assistir cal que ho justifiqui. 

A1.6. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva un cop realitzada la reunió informativa amb caràcter obligatori

 • Data: 11 d'octubre de 2023 (aquí)

A1.7. Inscripció, pagament i presentació de la documentació

MOLT IMPORTANT: NOMÉS REALITZARAN LA INSCRIPCIÓ I EL PAGAMENT LES PERSONES QUE SURTEN PUBLICADES COM A ADMESES A LA LLISTA DE L'ANTERIOR APARTAT.

 • Període: del 12 al 19 d'octubre 2023 (tots dos inclosos)
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ASSESSORAMENT. Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest document.
  • Comprovant de la transferència feta, si és el cas.
 • Formes de realitzar el pagament: mitjançant una transferència bancària. Tot seguit us facilitem el nostre núm. de compte corrent

A1.8. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva  al Servei d'Assessorament un cop realitzat el pagament

 • Data: 20 d'octubre de 2023 (aquí)

A1.9.  Període de sessions del Servei d'Assessorament

 • Període: del 23 d'octubre al 30 de novembre de 2023 (tots dos inclosos).
 • Les persones aspirants que no assisteixin a les reunions convocades podran ser excloses del servei sense cap tipus d’indemnització.

 Qualsevol dubte que tingueu podeu adreçar-vos a: serveiarfp@iesebre.com

2a part - FASE DE RECONEIXEMENT

Us recordem que per a participar en el Reconeixement, cal haver fet primer l'Assessorament. 

Més informació 

R1.1. Sol·licitud al Servei de Reconeixement

 • Període: de l'1 a 14 de desembre de 2023 (tots dos inclosos)
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei de Reconeixement. Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès. 
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Informe de vida laboral(treball assalariat) o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms) o Certificat d’empresa (activitats socials sense relació laboral).
  • Per a totes aquelles persones que hagin realitzat la Fase o Servei d'Assessorament en un altre centre educatiu o bé un una altra convocatòria, a més de la documentació esmentada, hauran de presentar:
   • Informe d'Assessorament o equivalent.

R1.2. Publicació de la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 15 de desembre de 2023 (aquí)

R1.3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Període: 18, 19 i, 20 de desembre de 2023
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud de Reconeixement.

R1.4. Publicació de la llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement

 • Data: 21 de desembre de 2023 (aquí)

R1.5. Inscripció, pagament i presentació de la documentació al Servei de Reconeixement d'FP

 • Període: del 9 al 16 de gener de 2024 (tots dos inclosos)
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d'inscripció al Servei de Reconeixement. Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest document. 
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest document.
  • Si es disposa de certificats d’unitats de competència acreditades:
  • Certificat de professionalitat expedit d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals, eximent del pagament.
  • Certificat d’acreditació de competències d’acord amb el procediment que s’estableix en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, eximent del pagament.
  • Certificat d’acreditació parcial d’unitats de competència del certificat de professionalitat, eximent del pagament.
 • Forma de realitzar el pagament: mitjançant una transferència bancària. Tot seguit us facilitem el nostre número de compte corrent

Cal que indiqueu totes les unitats formatives/mòduls professionals (títols LOE) i crèdits (títols LOGSE).  Exemple:

 • Títol LOE:  M1: UF1, UF2, UF3...; M2: UF1, UF2..
 • Títol LOGSE: C1, C2, C3...

Quin cost té el servei?

Preu del Servei als centres públics del Departament d’Educació:

 • 18,00 € per Unitat Formativa (cicles formatius, normativa LOE)
 • 40,00 € per Crèdit (cicles formatius, normativa LOGSE)

Vigileu de no equivocar-vos, ja que el Reconeixement serà de les unitats formatives/mòduls professionals o crèdits que pagueu. 

R1.6. Publicació de la llista definitiva de persones admeses al Servei de Reconeixement un cop realitzat el pagament

 • Data: 17 de gener de 2024 (aquí)

R1.7.  Període de les juntes de Reconeixement 

 • Període: del 18 de gener a l’1 de febrer de 2024 (tots dos inclosos).

Qualsevol dubte que tingueu podeu adreçar-vos a: serveiarfp@iesebre.com

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com