WhatsApp      

PROVES OBTENCIÓ TÍTOL EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Tota la informació la trobareu a https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

 

CALENDARI

 • Termini d'inscripció: de les 9:00h del 9 d’octubre fins a les 23.59 h del 19 d’octubre de 2023
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció. Cal enviar aquest formulari degudament complimentat a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, a l'Àrea de Gestió de Proves: fins al 20 d'octubre de 2023. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau. Es pot fer arribar per qualsevol d'aquestes dues vies:
  • Tema: Educació i formació
  • Subtema 1: Proves per a l’obtenció de títols i certificats
  • Subtema 2: Títol de tècnic/a i tècnic/a superior de formació professional
  • Telemàticament, a través de la bústia de contacte tot indicant:
  • En paper a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa Departament d'Educació, a l'Àrea de Gestió de Proves (Via Augusta, 202-226, planta 4B, 08021, Barcelona) o a qualsevol registre del Departament.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 9 al 20 d'octubre de 2023
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 20 d'octubre de 2023 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 30 d'octubre de 2023
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 23 de novembre de 2023
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 24 de novembre al 14 de desembre de 2023
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de desembre de 2023

 

 PROVES ÚNIQUES

 • Proves úniques: del 15 de gener al 23 de febrer de 2024. Podeu consultar aquí les dates exactes de les diferents proves.
 • Qualificacions provisionals: a partir del 29 de febrer de 2024
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 5 de març de 2024 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir de l'11 de març de 2024

 

 MÒDUL DE SÍNTESI

 • Sessió informativa: 19 de març de 2024 (16 h), en el centre. Sessió presencial on es dona informació necessària sobre el supòsit, el treball o l'exercici de simulació que cal preparar.
 • Exposició i defensa del supòsit, el treball o l'exercici de simulació: del 3 al 17 d'abril de 2024.
 • Qualificacions provisionals del crèdit/mòdul de síntesi i finals: a partir del 25 d'abril de 2024
 • Termini per presentar reclamacions: del 26 al 30 d'abril de 2024 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 7 de maig de 2024

 

 INFORMACIÓ ADDICIONAL

Tota la informació sobre les proves la teniu aquí:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com