WhatsApp      

PROVES OBTENCIÓ TÍTOL EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Tota la informació la trobareu a https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Ja podeu sol·licitar els certificats a la secretaria del centre.

CALENDARI

 • Termini d'inscripció: del 13 al 26 d'octubre de 2022
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar aquest formulari degudament complimentat al correu electrònic gestioproves.educacio@gencat.cat): fins al 28 d'octubre de 2022. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 13 al 28 d'octubre de 2022
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 27 d'octubre de 2022 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 7 de novembre de 2022
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 30 de novembre de 2022
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): de l'1 al 16 de desembre de 2022
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 20 de desembre de 2022

 

PROVES TÈCNIQUES

 • Proves: del 16 al 24  de gener de 2023
 • Qualificacions provisionals: a partir del 31 de gener de 2023
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 3 de febrer de 2023 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 9 de febrer de 2023

 

PROVES ÚNIQUES

 • Proves úniques: del 16 de gener al 23 de febrer de 2023
 • Qualificacions provisionals: a partir del 2 de març de 2023
 • Termini per presentar reclamacions: del 3 al 7 de març de 2023 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 13 de març de 2023

 

PROVES PRÀCTIQUES

 • Proves pràctiques: del 16 de gener al 23 de febrer de 2023
 • Qualificacions provisionals: a partir del 2 de març de 2023
 • Termini per presentar reclamacions: del 3 al 7 de març de 2023 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 13 de març de 2023

 

MÒDUL DE SÍNTESI

 • Sessió informativa: 20 de març de 2023 (16 h), en el centre. Sessió presencial on es dona informació necessària sobre el supòsit, el treball o l'exercici de simulació que cal preparar.
 • Qualificacions provisionals del crèdit/mòdul de síntesi i finals: 3 de maig de 2023
 • Qualificacions definitives: 11 de maig de 2023
 • Ja podeu sol·licitar els certificats a la secretaria del centre.

 

CONVALIDACIONS I INFORMACIÓ ADDICIONAL

Tota la informació la trobareu a https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com