WhatsApp      

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR CURS 23-24

QUI S’HA DE MATRICULAR?

Només s’ha de matricular aquell alumnat que hagi estat admès durant el procés de preinscripció.  

 

QUÈ HE DE FER PER A MATRICULAR-ME?

 • Preparar tota la documentació necessària.
 • Un cop emplenats tots els documents passar per la secretaria del centre a confirmar la matrícula segons el calendari que apareix a continuació.
 • Podreu pagar en efectiu o targeta el mateix dia.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

1- Fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.

2- En el cas de menors d’edat:

 • Original i Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant ( pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE 
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació

3- Fotocòpia de la targeta sanitària individual.

4- Documentació acreditativa dels requisits d’accés al cicle

5- Imprès de matriculació. Us el podeu descarregar aquí.

6- Full de drets d’imatge.  Us el podeu descarregar aquí.

7- Full de pagament  Descarregueu el full de pagament aquí i marqueu les caselles corresponents. 

 • El pagament de l’assegurança és obligatòria per a menors de 28 anys i són 3 euros.
 • El pagament de L’AFA (Associació de famílies) és voluntària i són 10 euros.
 • Podreu fer el pagament el mateix dia de la matrícula en targeta i/o efectiu. 

8-Imprès de mòduls/crèdits a matricular. 

 • Descarregueu el que us correspongui:
Administració i gestió
CFGS Administració i finances 1r AF 2n AF
CFGS Assistència a la direcció 1r ADI 2n ADI
Arts gràfiques
CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia 1r DEPIM 2n DEPIM
Comerç i màrqueting
CFGS Màrqueting i publicitat 1r MAP 2n MAP
Electricitat i electrònica
CFGS Automatismes i robòtica industrial 1r ARI 2n ARI
Energia i aigua
CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica 1r EE 2n EE
Fabricació mecànica
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica 1r PPFM 2n PPFM
Imatge i so
CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles 1r RPAE 2n RPAE
Informàtica
CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa amb perfil professional ciberseguretat 1r ASIX 2n ASIX
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 1r DAM 2n DAM
Sanitat
CFGS Laboratori clínic i biomèdic 1r LCB 2n LCB
CFGS Dietètica 1r DIE 2n DIE
CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear 1r IDM  
Serveis socioculturals i a la comunitat
CFGS Integració social 1r INS 2n INS
CFGS Educació infantil 1r EIN 2n EIN
  •  
 • Heu de marcar aquells mòduls/ unitats formatives/crèdits que heu de cursar el curs vinent. 
 • Si us matriculeu de curs sencer, marqueu tots els mòduls/crèdits

9- Compromís i acceptació de les condicions de la formació en alternança. Us el podeu descarregar aquí.

 

CALENDARI DE MATRÍCULA DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 23-24

La matrícula és presencial a la secretària del centre, sense cita prèvia. 

L’horari de secretaria és de 9 a 13h de dilluns a divendres

Cal venir a formalitzar la matrícula en la data indicada segons el cicle.

 

Període de matrícula: Del 19 al 24 de juliol

19 de juliol CFGS Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
CFGS Laboratori clínic i biomèdic
CFGS Dietètica
CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
20 de juliol CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica
CFGS Integració social
CFGS Educació infantil
21 de juliol

CFGS Administració i finances
CFGS Assistència a la direcció
CFGS Disseny i edició de publicacions multimèdia
CFGS Màrqueting i publicitat
CFGS Automatismes i robòtica industrial
24 de juliol CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa amb perfil professional ciberseguretat 
CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Tots aquells que no l’han pogut fer el dia corresponent

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com