WhatsApp      

PREINSCRIPCIÓ PFI

PFI Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques


PREINSCRIPCIÓ
Presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig de 2022
Podeu accedir a la preinscripció en el següent enllaç

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/

 • Entrevistes d'orientació i valoració: del 2 al 20 de maig de 2022
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 de maig de 2022. Clica aquí per accedir-hi.
 • Oferta inicial de places. Clica aquí per accedir-hi.
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 26 de maig de 2022
 • Presentació de reclamacions: del 27 de maig al 3 de juny de 2022
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2022. Clica aquí per accedir-hi.
 • Oferta final de places escolars: 29 de juny de 2022.
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 29 de juny de 2022. Clica aquí per accedir a la llista d'alumnat preinscrit al centre i clica aquí per accedir a la llista d'alumnat assignat al centre.

 

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE PLAÇA
Pots consultar els criteris d’assignació de plaça en el següent enllaç: 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/informat/criteris-assignacio/

 

MATRICULACIÓ

 • Període de matrícula: del 4 al 15 de juliol


DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR
Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l'alumne sol·licitant i l'acompliment dels criteris de prioritat d'assignació de places. 

La sol·licitud i la documentació necessària s'ha de presentar al centre educatiu i per al programa demanat en primer lloc.

 • Sol.licitud de preinscripció. Clica aquí per descarregar-la
 • Documentació identificativa
  • Si l’alumnat és major d’edat:
   • DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.
  • Si l’alumnat és menor d'edat:
   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   • Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
   • DNI del pare, la mare, el tutor o la tutora de l'alumne.
   • Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport; i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.
   • De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.
 • Per acreditar la condició de discapacitat s'ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials o bé un informe de l'EAP en què s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat.
 • Documentació acreditativa dels criteris prioritaris 
  • Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa: original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o, en el cas de persones estrangeres, de la targeta de residència on consta el NIE.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI o el de la targeta de residència on consta el NIE, o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si escau.

  • Participació per primera vegada en una programa de formació i inserció: s'acredita marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
  • Anys d'escolarització a l'ESO: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.
  • Últim curs fet a l'ESO: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.
  • Entrevista: no cal presentar cap documentació ja que l'entrevista es fa al centre.

 

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com