WhatsApp      

PREINSCRIPCIÓ IFE

ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC  AUXILIAR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Què necessito per accedir-hi?

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a  màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.


PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds: del 16 al 27 de maig de 2022

  • Oferta inicial de places: 12 de maig de 2022.
  • Presentació de sol·licituds: del 16 al 27 de maig de 2022. 
  • llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022.
  • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 2 de juny de 2022.
  • Presentació de reclamacions: del 3 al 7 de juny de 2022. 
  • Llista d'alumnes admesos: 13 de juny de 2022.


MATRICULACIÓ

Període de matrícula: del 27 de juny a l’1 de juliol de 2022


Documentació que cal aportar:

En tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació següent:

  • DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.


Més informació sobre els Itineraris formatius específics a: 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/ife/

Més informació sobre la preinscripció i matriculació: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/ife/inici/

 

 
 

 

 
 
   

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com