WhatsApp      

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ CURS 23/24

INFORMACIÓ GENERAL

Tota la informació detallada la trobaràs en el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

Hi ha dos períodes de preinscripció:

 • Alumnat amb continuïtat d’escolaritat: preinscripció del 12 al 18 d’abril de 2023
  • L'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el quart curs de l'ESO en un centre ordinari, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d'adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d'ESO. També pot participar-hi l'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat.
  • L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica. Per aquesta via també pot participar l'alumnat que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic.
  • L'alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i que durant l'any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys.
 • Resta d’alumnat. preinscripció del 9 al 15 de maig de 2023
  • L'alumnat que ha obtingut el títol de l'ESO l'any anterior en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el quart curs de l'ESO o el primer de batxillerat, i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
  • L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica, o que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
  • L'alumnat que ha cursat o està cursant el Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys, o que compleixen els 18 anys durant l'any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o que no hi han estat admesos.
  • L'alumnat no esmentat en els apartats anteriors que té els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa corresponent, però que no reuneix les condicions establertes en el punt 2.1 per presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d'escolarització.


Calendari per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització

 • Presentació de sol·licituds: 12 al 18 d'abril de 2023. La presentació és telemàtica i la trobaràs en el següent enllaç https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
 • Presentació de documentació: fins al 19 d’abril de 2023
 • Llista provisional de sol·licituds: 28 d’abril de 2023
 • Presentació de reclamacions: del 28 d’abril al 3 de maig de 2023
 • Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 
 • Publicació del nombre de sol·licituds presentades: 8 de maig de 2023
 • LLista de sol·licituds amb puntuació provisional: 31 de maig de 2023
 • Presentació de reclamacions: del 31 de maig al 7 de juny de 2023
 • Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2023
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 14 de juny de 2023
 • Llista ordenada: 20 de juny de de 2023
 • Oferta final de places escolars: 30 de juny de 2023
 • LLista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juny
 • Formalització de la matrícula: del 3 al 7 de juliol de 2023

 

Segona Fase d’admissió

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants per a la segona fase d'admissió: 24 de juliol de 2023
 • segona fase d'admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre.Del 25 al 27 de juliol de 2023. ​​Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d'assignació de places. Als alumnes que poden participar en la segona fase d'admissió se'ls envia un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció per tal que hi accedeixin i facin l'ampliació de sol·licituds.
  publicació llistat admesos: 31 de juliol de 2023

 

Calendari per a la resta d’alumnat (sense continuïtat d'escolarització)

 • Presentació de sol·licituds: del 9 al 15 de maig de 2023. Telemàtica en el següent enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
 • Presentació de documentació: fins el 16 de maig de 2023.
 • LLista de sol·licituds amb puntuació provisional: 31 de maig de 2023.
 • Presentació de reclamacions: del 31 de maig al 7 de juny de 2023. 
 • Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2023.
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 14 de juny.
 • Llista ordenada: 20 de juny de 2023.
 • Oferta final de places escolars: 30 de juny de 2023
 • LLista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juny de 2023
 • Formalització de la matrícula: del 3 al 7 de juliol de 2023.

 

Segona Fase d’admissió

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants per a la segona fase d'admissió: 24 de juliol de 2023
 • segona fase d'admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre.Del 25 al 27 de juliol de 2023. ​​Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d'assignació de places. Als alumnes que poden participar en la segona fase d'admissió se'ls envia un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció per tal que hi accedeixin i facin l'ampliació de sol·licituds.
 • publicació llistat admesos: 31 de juliol de 2023
Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com