WhatsApp      

MATRÍCULA IFE ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC  AUXILIAR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

QUÈ HE DE FER PER A MATRICULAR-ME?

  • Preparar tota la documentació necessària.
  • Un cop emplenats tots els documents passar per la secretaria del centre a confirmar la matrícula segons el calendari que apareix a continuació.
  • Podreu pagar en efectiu el mateix dia.
  • Per qualsevol dubte passeu per secretaria i us ajudarem.

 

CALENDARI DE MATRÍCULA

El període de matrícula és del 27 al 30 de juny.

La matrícula és presencial a la secretària del centre, sense cita prèvia. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

1- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

2- En cas que no s’hagi adjuntat durant el procés de preinscripció cal adjuntar el dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria en què consti la condició d'alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

3- Fotocòpia de la targeta sanitària individual.

4- Imprès de matriculació. Us el podeu descarregar aquí.

5- Full de drets d’imatge. Us el podeu descarregar aquí.

6- Full de pagament.  Descarregueu el full de pagament aquí i marqueu les caselles corresponents. 

  • El pagament de l’assegurança és obligatòria per a menors de 28 anys i són 3 euros.
  • El pagament de L’AFA (Associació de famílies) és voluntària i són 10 euros.
  • Podreu fer el pagament el mateix dia de la matrícula en efectiu

7-Imprès de mòduls/crèdits a matricular. 

  • Descarregueu el de primer curs i marqueu curs sencer.:
Itinerari formatiu específic Manteniment d'instal·lacio 1r curs
2n curs
3r curs
4t curs

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com