WhatsApp      

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ CURS 24-25

QUI S’HA DE MATRICULAR?

Només s’ha de matricular aquell alumnat que hagi estat admès durant el procés de preinscripció.

Hi ha 2 tandes de matrícula:

 • Del 17 al 22 de juliol de 2024: període de matriculació per als alumnes als quals se'ls ha assignat la seva primera opció en la primera tanda d'assignació. Un cop publicada la llista de places de la primera tanda d'assignació en cada centre, comença el període de matriculació per als alumnes preinscrits que tenen assignada la seva primera opció.
 • Del 2 al 6 de setembre de 2024: període de matriculació per als alumnes que han obtingut plaça en la segona tanda d'assignació. Un cop publicada la llista de places de la segona tanda d'assignació en cada centre, comença el període de matriculació per als alumnes preinscrits que tenen assignada una plaça.

 

QUÈ HE DE FER PER A MATRICULAR-ME?

 • Preparar tota la documentació necessària.
 • Un cop emplenats tots els documents passar per la secretaria del centre a matricular-se segons el calendari que apareix a continuació. L’horari és de 9 a 13,30h de dilluns a divendres.
 • Podreu pagar en targeta el mateix dia.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 1. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.
 2. En el cas de menors d’edat:

- Original i Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant ( pare, mare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE 

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació

 1. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.
 2. Documentació acreditativa dels requisits d’accés al cicle. NO SÓN VÀLIDS ELS BUTLLETINS DE NOTES. Cal aportar títol, resguard de títol, certificat de qualificacions o expedient signat pel Secretari/a i Director/a, o equivalent.
 3. Impresos de matriculació. 
 1. Imprès de mòduls/crèdits a matricular.

- Descarregueu el que us correspongui:

Administració i gestió
CFGM Gestió administrativa 1r GAD 2n GAD
CFGM Gestió administrativa (àmbit sanitari) 1r GAD Sanitari 2n GAD Sanitari
Arts gràfiques
CFGM Preimpressió digital 1r PRID 2n PRID
Comerç i màrqueting
CFGM Activitats comercials 1r ACO 2n ACO
Electricitat i electrònica
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1r IEA 2n IEA
Instal·lació i Manteniment
CFGM Mantenimient electromecànic 1r MEM 2n MEM
Fabricació mecànica
CFGM Mecanització 1r MEC 2n MEC
CFGM Soldadura i caldereria 1r SIC 2n SIC
Informàtica
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes 1r SMX

2n SMX

Sanitat
CFGM Cures auxiliars d'infermeria 1r CAI  
CFGM Emergències sanitàries 1r ES 2n ES
CFGM Farmàcia i parafarmàcia 1r FAR 2n FAR
Serveis socioculturals i a la comunitat
CFGM Atenció a persones en situació de dependència 1r APD 2n APD

- Heu de marcar aquells mòduls/ unitats formatives/crèdits que heu de cursar el curs vinent. 

- Si us matriculeu de curs sencer, marqueu tots els mòduls/crèditsCALENDARI DE MATRÍCULA DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CURS 24-25

 • La matrícula és presencial a la secretària del centre, sense cita prèvia, però cal agafar número a consergeria. 
 • L’horari de secretaria és de 9 a 13,30h de dilluns a divendres
 • Cal venir a formalitzar la matrícula en la data indicada segons el cicle.

 

Alumnes als quals se'ls ha assignat la seva primera opció en la primera tanda d'assignació ( del 17 al 22 de juliol) 

Podeu revisar les assignacions aquí.

17 de juliol

CFGM Gestió administrativa

CFGM Gestió administrativa perfil sanitari

CFGM Preimpressió digital

CFGM Activitats comercials

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

18 de juliol

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGM Manteniment electromecànic

CFGM Mecanització

CFGM Soldadura i caldereria

19 de juliol

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

22 de juliol

CFGM Cures auxiliars d’infermeria

CFGM Emergències sanitàries

Tots aquells que no l’han pogut fer el dia corresponent

 

Alumnes que han obtingut plaça en segona tanda d'assignació (del 2 al 6 de setembre)

Podeu revisar les assignacions aquí.

2 de setembre

FESTIU A TORTOSA, el centre romandrà tancat

3 de setembre

CFGM Gestió administrativa

CFGM Gestió administrativa perfil sanitari

CFGM Preimpressió digital

CFGM Activitats comercials

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

4 de setembre

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGM Manteniment electromecànic

CFGM Mecanització

CFGM Soldadura i caldereria

5 de setembre

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

6 de setembre

CFGM Cures auxiliars d’infermeria

CFGM Emergències sanitàries

Tots aquells que no l’han pogut fer el dia corresponent

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com