WhatsApp      

CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r i 2n de 8h a 14,30h
Hores de pràctiques:
416
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

Mitjançant l’obtenció d’aquest cicle formatiu, seràs capaç d’avaluar les instal•lacions d’energia i aigua en els edificis, realitzant el muntatge i manteniment d’instal•lacions de climatització i calefacció, energia solar tèrmica, fontaneria, instal•lacions frigorífiques, energia solar fotovoltaica, etc., i el control automatitzat i la gestió de l’eficiència energètica de totes aquestes instal•lacions, d’altra banda també podràs dur a terme estudis de qualificació i certificació energètica d’edificis en quan a la millora de l’enllumenat i les característiques constructives d’aquests.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que realitzaràs en aquest cicle són:

 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions de calefacció.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions de climatització.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions d’energia solar tèrmica.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions de fontaneria.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions de frigorífiques.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica.
 • Instal•lacions automatitzades i de gestió energètica en els edificis mitjançant sistemes domòtics.
 • Estudis de millora i rehabilitació d’instal•lacions d’enllumenat en els edificis.
 • Realització d’estudis de certificació energètica en els edificis.

 

De què treballaràs

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Instal•lador tèrmic en els edificis (accés directe al carnet d’instal•lador tèrmic).
 • Instal•lador i mantenidor d’instal•lacions de climatització i calefacció.
 • Instal•lador i mantenidor d’instal•lacions solars tèrmiques.
 • Instal•lador i mantenidor d’instal•lacions frigorífiques.
 • Manteniment d’instal•lacions tèrmiques en empreses.
 • Automatització i control de la gestió energètica de les instal•lacions en els edificis.
 • Servei tècnic en empreses especialitzades en el sector de la climatització.
 • Suport en estudis d’eficiència energètica en els edificis per enginyeries.
 • Suport en estudis lumínics per enginyeries i empreses especialitzades.

Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives
M01. Configuració d’instal•lacions solar tèrmiques

UF 1: Estudis de viabilitat d’instal•lacions

UF 2:Disseny d’instal•lacions

UF 3: Documentació d’instal•lacions 20

UF 4: Estudis de seguretat

M02. Gestió eficient de l’aigua en edificació

UF 1. Xarxes d’aigua i sanejament als edificis 

UF 2. Eficiència de les instal•lacions d’aigua als edificis

M03. Representació gràfica d’instal•lacions

UF 1 Simbologia i esquemes bàsics d’instal•lacions

UF2: plànols d’instal·lacions amb programes de disseny

UF 3 Plànols i isomètriques d’instal•lacions

M04. Promoció de l’ús eficient de l’energia i l’aigua

UF 1. Tècniques de màrqueting

UF 2. Accions divulgatives sobre l’ús de l’energia i l’aigua

M05. Certificació energètica d’edificis

UF1. Demanda energètica d’edificis

UF2. Qualificació i certificació energètica d’edificis

M06. Eficiència energètica d’instal•lacions

UF 1. Eficiència energètica

UF 2. Estalvi energètic i millora de l’eficiència energètica

UF 3. Eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació en edificis

M07. Gestió del muntatge i manteniment d’instal•lacions solars tèrmiques

UF1: Planificació del muntatge d’instal•lacions

UF2 : Posada en servei d’instal•lacions

UF3: Planificació del manteniment d’instal•lacions

M08. Processos de muntatge d’instal•lacions

UF 1 Tècniques de mecanització i unió

UF 2 Muntatge i funcionament d’instal•lacions bàsiques de fred i climatització

UF 3 Muntatge i funcionament d’instal•lacions bàsiques de calefacció.

M09. Equips i instal•lacions tèrmiques

UF 1 Balanç energètic d’instal•lacions tèrmiques: calefacció, climatització i refrigeració

UF 2 Equips i instal•lacions de canalitzacions

UF 3. Equips i instal•lacions de climatització i ventilació

UF 4. Equips i instal•lacions frigorífiques

UF 5. Equips i instal•lacions de calefacció i A.C.S

UF 6. Equips i instal•lacions contra incendis

M10. Formació i orientació laboral

UF 1. Incorporació al treball

UF 2. Prevenció de riscos laborals

M11. Empresa i iniciativa emprenedora UF1 empresa i iniciativa emprenedora
M12. Projecte d’eficiència energètica i energia solar tèrmica UF 1 Projecte d’eficiència energètica i energia solar tèrmica
M13. FCT Formació en centres de treball
M14. Instal•lacions automatitzades en els edificis

UF 1. Principis de l'electricitat i l'automatització

UF 2. Muntatge d'instal•lacions domòtiques i automàtiques

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com