WhatsApp      

CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Durada:
2 cursos acadèmics

Horari:
1r de 8h a 14,30h/2n de 15,00h a 20,30h

Hores de pràctiques:
581
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

Aquests estudis capaciten per obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que realitzaràs en aquest cicle són:

 • Obtenir imatges mèdiques, utilitzant equips de raigs X, de ressonància magnètica i de medicina nuclear, i col·laborar en la realització d'ecografies, i / o en aquelles altres tècniques d'ús en les unitats o que s'incorporin en el futur.
 • Diferenciar imatges normals i patològiques a nivells bàsics, aplicant criteris anatòmics.
 • Obtenir radiofàrmacs en condicions de seguretat per realitzar proves de diagnòstic per imatge o tractament.
 • Realitzar tècniques analítiques diagnòstiques emprant els mètodes de radioimmunoanàlisi.
 • Assegurar la confortabilitat i la seguretat del pacient d'acord amb els protocols de la unitat
 • Verificar el funcionament dels equips, aplicant procediments de qualitat i seguretat.
 • Verificar la qualitat de les imatges mèdiques obtingudes, seguint criteris d'idoneïtat i de control de qualitat del processat.
 • Organitzar i gestionar l'àrea de treball del tècnic, segons procediments normalitzats i aplicant tècniques d'emmagatzematge i de control d'existències.

 

De què treballaràs 

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Tècnic superior en imatge per al diagnòstic. 
 • Tècnic especialista en radiodiagnòstic.
 • Tècnic especialista en medicina nuclear. 
 • Tècnic en equips de radioelectrologia mèdica. 
 • Tècnic en protecció radiològica. 
 • Tècnic en radiologia d'investigació i d'experimentació. 
 • Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

 

I a més a més...

 

 


 

Pla docent

 

 
Mòduls Unitats formatives
MP1 Atenció al pacient

UF1 organització sanitària

UF2 acolliment del pacient

UF3 preparació del pacient

UF4 manipulació i control d’equips

MP2 Anatomia per la imatge

UF1 fonaments d’anatomia, d’anàlisis d’imatges i d’oncologia

UF2 anatomofisiologia i patologia radiològica de l’aparell locomotor

UF3 anatomofisiologia i patologia radiològica dels sistemes de relació i control

UF4 anatomofisiologia i patologia radiològica de la cavitat toràcica i abdominopèlvica

MP3 Protecció radiològica

UF1 principis de la protecció radiològica

UF2 gestió de les instal·lacions radioactives

UF3 Pla de garantia de qualitat i emergències

MP4 Tècniques de radiologia simple

UF1 exploracions radiològiques d’extremitats, cintura escapular i cintura pelviana

UF2 exploracions radiològiques del cap, coll i columna vertebral

UF3 exploracions radiològiques del tòrax, abdomen i pediàtriques

MP5 Tècniques de radiologia especial

UF1 exploracions radiològiques de l’aparell digestiu i vascular

UF2 Exploracions radiològiques genito-urinàries i mamografies

UF3 exploracions radiològiques densitomètriques, orals i amb portàtil

MP6 Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia

UF1 exploracions radiològiques per tomografia computeritzada.

UF2 exploració ecogràfica

MP7 Tècniques d’imatge per ressonància magnètica

UF1 preparació de l’exploració i processament d’imatges amb RMN

UF2 protocol d’exploració i aplicacions avançades de la RMN

MP8 Tècniques d’imatge en medicina nuclear

UF1 Tècniques d’imatge en medicina nuclear

MP9 Tècniques de radiofarmàcia

UF1 Tècniques de radiofarmàcia

MP10 Fonaments físics i equips

UF1 radicacions i ones

UF2 equips de raig x, tomografia computada i radioteràpia

UF3 processament de la imatge

UF4 equips de ressonància magnètica i ultrasons

MP11 Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

MP13. Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear UF1 Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
M13: Formació pràctica en centres de treball  Formació en centres de treball

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com