WhatsApp      

CFGM Soldadura i Caldereria

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
416
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

En aquest cicle podràs aprendre a treballar, fabricar, muntar i reparar elements de construccions metàl·liques, tant fixes com mòbils, en condicions de seguretat. Realitzar el manteniment d'equips i mitjans auxiliars que empraràs en l’àmbit laboral, així com aplicar els procediments establerts de control de qualitat.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que faràs en aquest cicle són:

 • Traçar, tallar, mecanitzar i conformar xapes, perfils i tubs per a construccions metàl•liques.
 • Unir per soldadura peces i conjunts per fabricar, muntar o reparar construccions metàl•liques.
 • Muntar elements i subconjunts de construccions metàl•liques.
 • Realitzar operacions de control de qualitat a les construccions metàl•liques.
 • Realitzar l'administració, la gestió i la comercialització en una petita empresa o taller.
 • Realitzar soldadures per oxigas
 • Realitzar projeccions tèrmiques per oxigas
 • Realitzar soldadures amb arc elèctric i elèctrode revestit
 • Realitzar soldadures amb arc sota gas protector i elèctrode no consumible (TIG)
 • Realitzar soldadures amb arc elèctric, sota gas protector i elèctrode consumible (MIG/MAG)
 • Realitzar projeccions tèrmiques amb arc elèctric
 • Realitzar operacions de tall tèrmic i mecànic
 • Traçar i tallar xapes i perfils
 • Mecanitzar i conformar xapes i perfils
 • Muntar i instal•lar elements i estructures de serralleria i construccions metàl•liques
 • Traçar i mecanitzar canonades
 • Conformar i armar canonades
 • Muntar instal•lacions de canonada

 

De què treballaràs 

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Soldador/a
 • Oxitallador/a
 • Calderer/a
 • Operadors/es de projecció tèrmica
 • Muntador/a de canonades i estructures metàl•liques
 • Reparador/a d’estructures d’acer en taller i obra
 • Fuster/a metàl•lic/a

 

I a més a més...

 

L'experiència d'exalumnat

“La meva experiència en el cicle de soldadura i caldereria a l'Institut de l'Ebre ha estat molt enriquidora.  He après molts de coneixements tant en l'àmbit teòric, com en l'àmbit pràctic. En un sol any hem realitzat diferents projectes, tan individuals com en grup, i ens han ensenyat a tenir una bona cohesió i organització a l'hora de repartir-nos les tasques. Sense dubte és un curs que compleix totes les expectatives i recomano totalment aquesta experiència"

 


 

Pla docent

 
Mòduls Professionals Unitats formatives
MP01. Interpretació gràfica

UF1 Interpretació gràfica

UF2 Representació gràfica

MP02. Traçat, tall i conformat

UF1 Preparació i organització del treball

UF2 Traçat i marcat

UF3 Tall tèrmic i mecànic

UF4 Conformat tèrmic i mecànic

MP03. Mecanitzat

UF1 Operacions manuals de mecanitzat

UF2 Mecanitzat amb màquines convencionals i de CNC

MP04. Soldadura en atmosfera natural

UF1: Soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit

UF2: Soldadura i projecció térmica per oxigas

MP05. Soldadura en atmosfera protegida

UF1: Soldadura TIG

UF2: Soldadura MIG/MAG

UF3: Projecció térmica amb arc elèctric

MP06. Muntatge

UF1: Planificació i preparació del muntatge

UF2: Realització del muntatge

UF3: Reparació i acabat de construccions metàl•liques

MP07. Metrologia i assaigs

UF1 Metrologia

UF2 Assajos mecànics, metal·logràfics i no destructius

UF3 Control de processos

UF4 Sistemes i models de gestió de qualitat

MP08. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

MP09. Empresa e iniciativa emprenedora UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
MP10. Anglès tècnic UF1 Anglès
MP11. Síntesi UF1: Síntesi
MP12. Formació pràctica en centres de treball  

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com