WhatsApp      

MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL

Es pot sol·licitar a partir del 18 de setembre de 2023 a la secretaria del centre

Objectiu:

Facilitar l'accés als ensenyaments de formació professional de les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives.

Qui pot acollir-se a la matrícula semipresencial?

Les persones que acrediten DOCUMENTALMENT (justificant oficial) la incompatibilitat amb l’horari de les classes pels següents motius:

 • Treball
 • Tenir cura d’altres persones
 • O per qualsevol altra circumstància excepcional.

Com se sol•licita?

 • Se sol·licita presencialment a la secretaria del centre. Heu de portar:
  • Sol·licitud que heu de descarregar aquí.
  • Contracte de treball o certificat d'empresa on consti l'horari. Si no consta l'horari es denegarà la semipresencialitat.
  • Informe de vida laboral.
  • En el cas de tenir cura d'altres persones o per qualsevol altra circumstància excepcional: documentació oficial que ho acrediti.

 

Característiques:

Aquesta mesura flexibilitzadora combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre.

 • Només és pot demanar la semipresencialitat dels mòduls, crèdits o unitats formatives que l’institut oferta en aquesta modalitat. 
 • Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa. Caldrà pactar els dies amb el professorat responsable del mòdul.
 • Cal fer totes les activitats d'aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.
 • Les activitats que els alumnes cursin en modalitat semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les presencials.
 • El professorat tutoritzarà les activitats dels alumnes de manera telemàtica o amb els mitjans que s'acordin.
 • Els continguts cursats de manera semipresencial s'avaluen de manera presencial.

 

Impresos de matrícula:

Per tal de poder sol·licitar la semipresencialitat cal revisar la columna "SEMI". Només es pots sol·licitar en els casos en que posi "SI" en aquesta columna. 

 • Impresos de matrícula dels CFGM:
Administració i gestió
CFGM Gestió administrativa 1r GAD 2n GAD
CFGM Gestió administrativa (àmbit sanitari) 1r GAD Sanitari 2n GAD Sanitari
Arts gràfiques
CFGM Preimpressió digital 1r PRID 2n PRID
Comerç i màrqueting
CFGM Activitats comercials 1r ACO 2n ACO
Electricitat i electrònica
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1r IEA 2n IEA
Instal·lació i Manteniment
CFGM Mantenimient electromecànic 1r MEM 2n MEM
Fabricació mecànica
CFGM Mecanització 1r MEC 2n MEC
CFGM Soldadura i caldereria 1r SIC 2n SIC
Informàtica
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes 1r SMX

2n SMX Bilingüe

2n SMX no Bilingüe

Sanitat
CFGM Cures auxiliars d'infermeria 1r CAI  
CFGM Emergències sanitàries 1r ES 2n ES
CFGM Farmàcia i parafarmàcia 1r FAR 2n FAR
Serveis socioculturals i a la comunitat
CFGM Atenció a persones en situació de dependència 1r APD 2n APD

 

 1. Impresos de matrícula dels CFGS:
Administració i gestió
CFGS Administració i finances 1r AF 2n AF
CFGS Assistència a la direcció 1r ADI 2n ADI
Arts gràfiques
CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia 1r DEPIM 2n DEPIM
Comerç i màrqueting
CFGS Màrqueting i publicitat 1r MAP 2n MAP
Electricitat i electrònica
CFGS Automatismes i robòtica industrial 1r ARI 2n ARI
Energia i aigua
CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica 1r EE 2n EE
Fabricació mecànica
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica 1r PPFM 2n PPFM
Imatge i so
CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles 1r RPAE 2n RPAE
Informàtica
CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa amb perfil professional ciberseguretat 1r ASIX 2n ASIX
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 1r DAM 2n DAM
Sanitat
CFGS Laboratori clínic i biomèdic 1r LCB 2n LCB
CFGS Dietètica 1r DIE 2n DIE
CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear 1r IDM  
Serveis socioculturals i a la comunitat
CFGS Integració social 1r INS 2n INS
CFGS Educació infantil 1r EIN 2n EIN
  •  
Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com