WhatsApp      

MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL

Objectiu:

Facilitar l'accés als ensenyaments de formació professional de les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives.

 

Qui pot acollir-se a la matrícula semipresencial?

Les persones que acrediten DOCUMENTALMENT (justificant oficial) la incompatibilitat amb l’horari de les classes pels següents motius:

 • Treball
 • Tenir cura d’altres persones
 • O per qualsevol altra circumstància excepcional.

 

Quan  es sol•licita?

A l’inici del curs. L’alumnat que reuneixi els requisits esmentats anteriorment i estigui interessat en aquesta modalitat, cal que informe de la seva intenció al/a la tutor/a del seu grup. Cal sol•licitar-la enviant un correu electrònic a semipresencialitat@iesebre.com. En aquest correu electrònic cal incloure:

 • Sol·licitud que heu de descarregar aquí.
 • Contracte de treball o certificat d'empresa on consti l'horari. Si no consta l'horari es denegarà la semipresencialitat.
 • Informe de vida laboral.
 • En el cas de tenir cura d'altres persones o per qualsevol altra circumstància excepcional: documentació oficial que ho acrediti.

 

Característiques:

Aquesta mesura flexibilitzadora combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre.

 • Sols és pot demanar la semipresencialitat dels  mòduls, crèdits o unitats formatives que l’institut oferta en aquesta modalitat. 
 • Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.
 • Cal fer totes les activitats d'aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.
 • Les activitats que els alumnes cursin de modalitat semipresencial han de comportar la mateixa càrrega horària que les presencials.
 • El professorat tutoritzarà les activitats dels alumnes de manera telemàtica o amb els mitjans que s'acordin.
 • Els continguts cursats de manera semipresencial s'avaluen de manera presencial.

Aquí pots consultar les unitats formatives de cada cicle que es poden cursar en modalitat semipresencial. TOTS ELS MÒDULS D'ANGLÈS TÈCNIC TAMBÉ S'OFEREIXEN EN MODALITAT SEMIPRESENCIAL

 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder sol·licitar la semipresencialitat cal revisar la columna "SEMI". Només es pots sol·licitar en els casos en que posi "SI" en aquesta columna. 

Durant aquest curs també s'ofereix en modalitat semipresencial FOL, EIE i RET (tot i que a les taules adjuntes no apareix indicat)

 

Cicles formatius de grau superior: 

 • CFGS Administració i finances (AF)
 • CFGS Assistència a la direcció (ADI)
 • CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (DEPIM)
 • CFGS Màrqueting i publicitat (MAP)
 • CFGS Automatització i robòtica industrial (ARI)
 • CFGS Eficiència energètica (EE)
 • CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (PPFM)
 • CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa amb (ciberseguretat) (ASIX)
 • CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM)
 • CFGS Laboratori clínic i biomèdic (LAB)
 • CFGS Dietètica (LOGSE) (DIE)
 • CFGS Integració social (IS)
 • CFGS Educació infantil (EI)
 • CFGS Modelisme i matriceria ceràmica (MOD)
 • CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Cicles formatius de grau mitjà: 

 
 

 

 
 
   

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com