WhatsApp      

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS

Les convalidacions s’han de sol·licitar presencialment a la secretaria del centre a partir del 18 d’octubre fins el 29 d'octubre.

Documentació que cal aportar:

  • Model de sol·licitud que us podeu descarregar aquí.
  • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia)
  • Títol o resguard del títol (original i fotocòpia), si s’escau
  • Certificat de mòduls i unitats formatives o crèdits (cicles LOGSE) on constin les  notes (només si es tracta d’alumnat que no va cursar els estudis que al·lega a l’Institut de l’Ebre) 

 

Documentació en el cas que es sol·liciti una convalidació de mòduls professionals amb estudis universitaris cursats:

  • Model de sol·licitud que us podeu descarregar aquí.
  • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia)
  • Títol o resguard del títol (original i fotocòpia), si s’escau
  • Certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari amb la indicació de les hores de les diferents matèries. 
  • En cas de sol·licitar la convalidació d’unitats formatives que tinguin una relació d’afinitat amb els crèdits universitaris aprovats s’haurà d’adjuntar:
  • Pla d’estudis i programa universitari cursat

 

 
 

 

 
 
   

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com