WhatsApp      

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS CURS 23/24

TERMINI: del 18 de setembre al 18 d’octubre de 2023

ON ES REALITZA: presencialment a la secretaria del centre.

 

TIPUS DE CONVALIDACIONS

A les taules que trobareu a continuació podeu consultar quines UFs o crèdits es poden convalidar 

Veureu que al costat de la UF o crèdit apareixen les següents indicacions:

 • C: el centre resol la convalidació.
 • D: és una convalidació singular i la resol la Direcció General de FP.
 • ND: denegada per la Direcció General de FP.
 • R: indica que és un reconeixement de la mateixa qualificació obtinguda perquè es tracta de mòduls professionals o unitats formatives comunes a diferents cicles formatius.
 • En blanc o estudis que no apareixen a la taula: no existeix normativa ni precedent. Per tant, cal tractar-la com una convalidació singular.

 

CONVALIDACIONS QUE RESOL EL CENTRE ( C O R)

Documentació que cal aportar:

 • Model de sol·licitud que us podeu descarregar aquí.
 • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia)
 • Títol o resguard del títol (original i fotocòpia), si s’escau
 • En el cas d'alumnat que va estudiar a l'Institut de l'Ebre: no cal aportar cap certificat
 • En el cas d'alumnat que va estudiar a un altre centre:
  • Certificat de mòduls i unitats formatives o crèdits (cicles LOGSE) on constin les  notes
  • Certificat de cicle finalitzat

 

CONVALIDACIONS SINGULARS QUE LA RESOL LA DIRECCIÓ GENERAL DE FP (D, en blanc o no apareixen els estudis)

Documentació que cal aportar:

 • Model de sol·licitud que us podeu descarregar aquí.
 • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia)
 • Títol o resguard del títol (original i fotocòpia), si s’escau
 • En el cas d'haver estudiat un cicle formatiu:
  • Alumnat que va estudiar a l'Institut de l'Ebre: no cal aportar cap certificat
  • Alumnat que va estudiar a un altre centre:
   • Certificat de mòduls i unitats formatives o crèdits (cicles LOGSE) on constin les  notes
   • Certificat de cicle finalitzat
 • En el cas d'estudis universitaris:
 • Pla d’estudis i programa universitari cursat
 • Títol o certificat d'estudis

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com