WhatsApp      

Curs d’especialització en Aeronaus Pilotades de Forma Remota (Drons)

Durada:
500h
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Requisits d'accés

Títols acadèmics que són necessaris per poder accedir al Curs d’especialització en Aeronaus Pilotades de Forma Remota (Drons):

 • Tècnic superior o tècnica superior en Centrals Elèctriques (CFPS EAB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Energies Renovables (CFPS EAC0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (CFPS EEA0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Automatització i Robòtica Industrial (CFPS EEB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment Electrònic (CFPS EEC0)
 • Tècnic superior o tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (CFPS EED0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Electromedicina Clínica (CFPS EEE0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (CFPS FMB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Disseny en Fabricació Mecànica (CFPS FMC0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (CFPS ICA0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Il·luminació, Captació i Tractament de la Imatge (CFPS ISB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (CFPS IMA0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (CFPS IMB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Mecatrònica Industrial (CFPS IMC0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Organització del Manteniment de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions (CFPS MPC0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Automoció (CFPS TMA0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de turbina (CFPS TMB0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment de sistemes electrònics i aviònics en aeronaus (CFPS TMC0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de pistó (CFPS TMD0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de turbina (CFPS TME0) 
 • Tècnic superior o tècnica superior en Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de pistó (CFPS TMF0) 

A més, si hi ha places lliures, pots optar a un 20 % d'aquestes places, si compleixes un dels requisits següents:

 • Tenir un títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'FP diferent dels que donen accés al curs, però acreditar que tens experiència en l'àrea professional.
 • Tenir un títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'FP diferent dels que donen accés al curs, però acreditar que tens uns coneixements previs adequats.
 • Acreditar que tens coneixements per seguir amb èxit el curs d'especialització, tot i que no tinguis un títol de tècnic/a o tècnic/a superior d'FP. En aquest cas, obtindràs un certificat acadèmic de realització del curs amb aprofitament.

 

Què estudiaré en aquest curs d'especialització?

Aquests estudis capaciten per construir i mantenir aeronaus pilotades de forma remota (drons) o RPAS (remotely piloted aircraft system) configurant-los d'acord amb les característiques de disseny i adaptant-los als sectors on vagin a prestar serveis, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient, d'acord amb la documentació tècnica del projecte i aplicant la normativa vigent. 

 

Quina sortida professional podré tenir?

Podràs exercir l’activitat en empreses privades dedicades a la construcció i manteniment de drons o empreses públiques i privades de qualsevol sector que utilitzin drons per a la prestació dels seus serveis i disposin de personal de manteniment, sens perjudici de l'obligació existent de complir amb els requisits establerts per la normativa comunitària i nacional vigent per exercir les activitats de mantenidor i pilot de drons. 

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: 

 • comercial de venda i assessorament sobre drons, 
 • constructor de drons, 
 • mantenidor o mantenidora o reparador o reparadora de drons, 
 • integrador o integradora de sistemes en drons, 
 • fabricant d'accessoris per a drons, 
 • pilot de drons. 

 


Mòduls professionals que estudiaré

 
Mòduls Professionals
Sistemes Aeris no Tripulats 
Parts i Components
Electrònica i Sistemes 
Configuració i Control 
Manteniment i Proves
Aplicacions Professionals 
Legislació i Procediments d'Aplicació 
Projecte d’Aeronaus Pilotades de Forma Remota (Drons) 

 

 

 

 

 

 


 
Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com