WhatsApp      

CFGS Integració Social

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14:30h
2n de 15:00h a 20:30h
Hores de pràctiques:
449
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

Aquest cicle pretén facilitar les eines per poder intervenir en els diferents àmbits de la realitat social i amb diferents col•lectius: persones amb diversitat funcional, famílies en risc, persones en situació de vulnerabilitat social, joves, etc. La tasca es desenvolupa en entorns de treball multidisciplinars de l’àmbit social i educatiu. Podràs realitzar les pràctiques del cicle en entitats, associacions, centres educatius o fundacions de l’àmbit socioeducatiu que et permetran aplicar els continguts treballats a l’aula així com desenvolupar les teves competències clau com a futur professional del camp social.

 

Què faràs

 • Elaborar projectes d’integració social.
 • Dissenyar actuacions per prevenir la violència masclista.
 • Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials i entrenament en habilitats d’autonomia personal i social.
 • Organitzar les activitats de suport a famílies i unitats de convivència.
 • Dissenyar i activitats d’intervenció socioeducativa dirigides a alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Organitzar programes per tal d’acompanyar a les persones a trobar ocupació
 • Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de sistemes alternatius o augmentatius.
 • Conèixer i desenvolupar tasques de mediació comunitària.

 

De què treballaràs

Principals ocupacions i llocs de treball:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos.
 • Treballador/a familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Tècnic/a d'integració social.
 • Educador/a d'educació especial.
 • Monitor/a de persones amb discapacitat.
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Mediador/a comunitari/ària.
 • Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a en ocupació amb suport.
 • Tècnic/a d'acompanyament laboral.
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

 


Pla docent

Nota important: per poder impartir el cicle caldrà portar un ordinador portàtil personal.

 
Mòduls Unitats formatives
M1: Context de la intervenció social

UF 1: marc de la intervenció social.

UF 2: necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, drogodependència o altres addiccions

UF 3: necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar.

UF 4: necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

M2: Metodologia de la intervenció social.

UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat.

UF 2: disseny de projectes d’intervenció social.

UF 3: difusió de projectes d’intervenció social.

M3: Promoció de l’autonomia personal

UF 1: entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

UF 2: intervenció en les activitats de la vida diària.

UF 3: intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació.

UF 4: entrenament i adquisició de les habilitats socials.

UF 5: estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

M4: Inserció sociolaboral

UF 1: context de la inserció laboral.

UF 2: entrenament en habilitats sociolaborals

UF 3: treball en suport.

M5: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació UF 1: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
M6: Atenció a les unitats de convivència

UF 1: intervenció en famílies.

UF 2: projectes d’intervenció en unitats de convivència.

UF 3: gestió de la unitat de convivència.

UF 4: intervenció en situacions de relacions abusives i de violència.

M7: Suport a la intervenció educativa UF1. suport a la intervenció educativa.
M8: Mediació comunitària

UF1. el servei de mediació.

UF2. processos de mediació.

M9: Habilitats socials

UF1. Habilitats de comunicació.

UF2. Dinamització de grups.

M10: Primers auxilis

UF 1: recursos i trasllat d’accidentats.

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril•ladors.

UF 3: atenció sanitària d’urgència.

 

M11: Formació i orientació laboral

UF1: Inserció al treball

UF2: prevenció de riscos laborals

 

M12: Empresa i iniciativa emprenedora UF1: UF 1: empresa i iniciativa emprenedora
M13: Projecte d’atenció a la infància UF1. Projecte d’Integració Social
M14: Formació pràctica en centres de treball  

 

 

 

 

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com