WhatsApp      

CFGS Educació Infantil

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
449
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

Si t’interessa el desenvolupament infantil i el treball amb famílies d’infants de 0 a 6 anys, en aquest cicle aprendràs tècniques i coneixements que et permetran desenvolupar la tasca d’atenció directa amb infants. Aprendràs a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, treballant en col·laboració amb mestres partint d’una proposta pedagògica i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Podràs realitzar les pràctiques del cicle en Llars d’Infants del territori.

 

Què faràs

  • Programar, organitzar recursos, desenvolupar i avaluar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir de les característiques individuals, del grup i del context.
  • Dissenyar, donar resposta i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies i atenent a les necessitats dels infants. Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i en la realització d’activitats, coneixent i respectant les línies pedagògiques.
  • Generar entorns segurs, respectant la normativa en el desenvolupament de les activitats.
  • Crear i gestionar una petita empresa relacionada amb l’àmbit.

 

De què treballaràs 

Principals ocupacions i llocs de treball:

  • Educadors/res de Llar d’Infants, supervisat/da per un mestre o mestra.
  • Tècnics/ques especialistes en educació infantil, com a educadors/es a escoles a P3.
  • Educadors/res en institucions amb infants (0-6 anys) en situació de risc social.
  • Educadors/res en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil (de 0 a 6 anys): ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres.
  • Animadors/res d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

 


 

Pla docent

Nota important: per poder impartir el cicle caldrà portar un ordinador portàtil personal.

 
Mòduls Unitats formatives
M1: Intervenció amb famílies i atenció en menors en risc social

UF1 Intervenció educativa amb infants en risc social 

UF2 Intervenció educativa amb famílies 

M2: Didàctica de l’educació infantil

UF1 Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys 

UF2 Planificació d'espais, el temps i els recursos en educació infantil 

UF3 Disseny de projectes i d'activitats educatives en l'àmbit formal 

UF4 Disseny de projectes i d'activitats educatives en l'àmbit no formal 

M3: Autonomia personal i salut infantil

UF1 Atenció i cura de l'alimentació dels infants 

UF2 Atenció i cura de l'activitat i el descans dels infants 

UF3 Atenció i cura de la higiene dels infants 

UF4 Programació dels hàbits d'autonomia personal 

UF5 Intervenció en situacions de salut d'especial dificultat 

M4: El joc i la seva metodologia

UF1 El joc i les joguines 

UF2 Disseny de projectes d'intervenció d'oci i de lleure educatiu 

UF3 Implementació d'activitats d'oci de lleure 

M5: Expressió i comunicació

UF1 Inter. en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió verbal 

UF2 Inter. en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió ritmicomusical 

UF3 Inter en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió logicomatemàtica 

UF4 Inter. en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió gestual 

UF5 Inter. en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió a través de les TAC 

UF6 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió plàstica 

UF7 Projecte 

M6: Desenvolupament cognitiu i motor

UF1 Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu 

UF2 Intervenció en el desenvolupament motriu 

UF3 Intervenció en el desenvolupament cognitiu 

UF4 Intervenció primerenca 

UF5 pràctica psicomotriu 

M7: Desenvolupament socioafectiu

UF 1 Intervenció en l'àmbit afectivosexual 

UF 2 Intervenció en l'àmbit social 

M8: Habilitats socials

UF1 Habilitats de comunicació 

UF2 Dinamització de grups 

M9: Primers auxilis

UF1 Recursos i trasllat d'accidentats 

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 

UF3 Atenció sanitària d'urgència 

M10: Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció de riscos laborals 

M11: Empresa i iniciativa emprenedora

UF1 Empresa iniciativa emprenedora 

M12: Projecte d’atenció a la infància

UF1 Projecte d'atenció a la infantesa 

M13: Formació pràctica en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com