WhatsApp      

CFGS Laboratori Diagnòstic Clínic i biomèdic

Durada:
2 cursos acadèmics

Horari:
1r de 8h a 14,30h/2n de 15,00h a 20,30h

Hores de pràctiques:
449
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que realitzaràs en aquest cicle són:

  • Organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball.
  • Obtenir les mostres biològiques, segons protocol específic de la unitat, i distribuir-les assegurant la seva conservació al llarg del procés.
  • Verificar el funcionament dels equip.
  • Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant  tècniques de processament preanalític.
  • Avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts en les anàlisis.
  • Aplicar tècniques d'anàlisi genètica a mostres biològiques i cultius cel·lulars, segons els protocols establerts.
  • Realitzar determinacions analítiques de paràmetres bioquímics, microbiològics, immunològics, i d'anàlisi hematològics.

 

De què treballaràs 

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 

I a més a més...

 

L'experiència d'exalumnat

 

Jo vaig triar aquest modul ja que despres del batx. científic no tenia clara encara la meva decisió i investigant vaig trobar el LCB i aquí estic, ja que una cosa tenia clara i era seguir per la rama de sanitats. Encara no se que faré despre però una possibilitat és entrar a la carrera d'Infermeria. 

Dana Montero

 

Jo vaig triar aquest mòdul ja que des de ben petita sabia que hem volia dedicar a la sanitat, per tant vaig fer el cicle mitjà de cures auxiliar d'infermeria i volia seguir per aquesta rama, per tant, l'únic cicle que hem cridava l'atenció era el de LCB. Després de fer aquest cicle m'agradaria seguir i fer Anatomia Patològica i per últim fer la carrera d'infermeria i dedicar-me a això. 

Paula Camacho

 


 

Pla docent

 

 
Mòduls Unitats formatives
M1: Gestió de mostres biològiques

UF 1 Organització del sistema sanitari 

UF 2 Recollida, conservació i transport de mostres biològiques 

UF 3 Prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics 

M2: Tècniques generals de laboratori

UF 1 Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies

UF 2 Tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges

UF 3 Control de qualitat al laboratori

M3: Biologia molecular i citogenètica

UF 1 Citogenètica i tècniques d’hibridació

UF 2 Tècniques de biologia molecular

M4: Anàlisis bioquímic

UF 1 Tècniques del laboratori de bioquímica

UF 2 Anàlisis bioquímiques dels components metabòlics

UF 3 Anàlisis bioquímiques en líquids corporals, femtes i estudis especials

M5: Microbiologia clínica

UF 1 Identificació dels grups bacterians

UF 2 Identificacions de fongs, paràsits i virus  

M6: Tècniques d’anàlisi hematològic

UF 1 Tècniques d’anàlisis de les cèl·lules sanguínies 

UF 2 Tècniques de valoració de l’hemostàsia 

UF 3 El banc de sang 

M7: Tècniques d’immunodiagnòstic

UF1 Tècniques immunològiques 

UF 2 Malalties immunitàries

M8: Fisiopatologia general

UF 1 Fisiopatologia de l’organisme humà

UF 2 Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies

M9: Formació i orientació laboral.

UF1 Inserció al treball

UF2 prevenció de riscos laborals

M10: Empresa i iniciativa emprenedora. UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 
M12: Projecte de laboratori clínic i biomèdic UF1. Projecte de laboratori mèdic i biomèdic 
M13: Formació pràctica en centres de treball  Formació en centres de treball

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com