WhatsApp      

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r i 2n de 8h a 14,30h
Hores de pràctiques:
383
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

El món de la indústria demana cada dia amb més urgència la presència de tècnics especialitzats en la fabricació d’elements i dispositius mecànics de tot tipus.

Tècnics que dominin els aspectes següents: representació gràfica en el disseny mecànic CAD 2D i 3D; fabricació industrial: CNC, CAD/CAM, electroerosió, etc.; fabricació amb màquina-eina convencional; control dels processos de fabricació de peces mecàniques; tècniques i mitjans d’automatització industrial; organització, gestió i control de la producció; metrologia i control de qualitat.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que realitzaràs en aquest cicle són:

 • Interpretació i representació gràfica.
 • Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge.
 • Mecanització per control numèric.
 • Fabricació assistida per ordinador (CAM).
 • Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.
 • Programació de la producció. Matèria impartida parcialment en anglès
 • Execució de processos de fabricació.
 • Estudi de materials.
 • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
 • Verificació de productes.

 

De què treballaràs 

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Tècnic en mecànica
 • Encarregat d’instal·lacions de processament de metalls.
 • Encarregat d’operadors de màquines per treballar metalls.
 • Encarregat de muntadors.
 • Programador de CNC.
 • Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica.
 • Programador de la producció.

 


Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives
M01. Interpretació i representació gràfica

UF1: Interpretació gràfica

UF2: Disseny Assistit per Ordinador (CAD)

M02. Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge

UF1: Determinació de processos

UF2: Organització de processos

M03. Mecanització per control numèric

UF1: Programació de màquines CNC

UF2: Preparació de màquines CNC

UF3: Mecanització amb màquines CNC

M04. Fabricació assistida per ordinador

UF1: CAD / CAM

UF2: Organització  i ajustatge del mecanitzat

M05. Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica

UF1: Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

UF2 Sistemes automatitzats

UF3 Programació de robots industrials

M06. Programació de la producció

UF1: Gestió de la producció

UF2: Gestió de magatzems

M07. Execució de processos de fabricació

UF1: Fabricació per arrencament de ferritja i procediments especials

UF2: Fabricació per tall i conformat

UF3: Aplicació de processos de soldadura i muntatge

M08. Materials

UF1: Propietats dels materials

UF2: Tractaments tèrmics en materials metàl·lics

M09. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals

UF1 Gestió de qualitat

UF2. Gestió de la prevenció de riscos laborals

UF3 Gestió de la protecció ambiental

M10. Verificació de productes

UF 1: Metrologia

UF 2: Assaigs mecànics, metal·logràfics i no destructius

UF 3: Control de processos

M11. Formació i Orientació Laboral

UF1: Incorporació al treball

UF2: Prevenció de riscos laborals

M12. EIE  
M13. Projecte de fabricació de productes mecànics  
M14. Formació en centres de treball  

 

 

 

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com