WhatsApp      

CFGS Administració i Finances

Durada:
2 cursos acadèmics

Horari:
1r de 8h a 14,30h/2n de 15,00h a 21,30h

Hores de pràctiques:
416
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

En aquest cicle podràs executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de la qualitat, gestionant la informació i assegurant la satisfacció del client i/o usuari.

A CFGS d’Administració i finances, aprendràs treballant:

 • Utilitzem la metodologia de simulació d’empreses que ens permet convertir l’aula en una empresa organitzada per departaments.
 • Podràs fer pràctiques en empreses tant públiques com privades del nostre territori
 • Assistiràs a fires simulades tant nacionals com internacionals
 • Podràs conèixer altres països i millorar l’anglès amb el projecte “Student Entrepreneurship in Europe”

 

Què faràs?

 • Elaborar i tramitar documentació i comunicacions internes en l’empresa.
 • Classificar, enregistrar i arxivar documents i comunicacions. 
 • Enregistrar comptablement la documentació amb seguretat.
 • Dominar els programes informàtics que utilitza l’empresa la seva activitat diària.
 • Realitzar gestions administratives de tresoreria i en les àrees de selecció formació i gestió de recursos humans segons la normativa vigent.
 • Activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit administratiu i comercial.

 

De què pots treballar?

 • Administratiu d’oficina o de despatx professional
 • Administratiu de gestió i personal
 • Comptabilitat
 • Tècnic en gestió de cobraments
 • Agent comercial i d’assegurances 
 • Responsable de tresoreria
 • Administratius en les administracions i organismes públics 

Què estudiaràs?  

3x2 amb el CFGS d’Assistència a la Direcció: en 3 anys pots tenir 2 titulacions

 
Mòduls Professionals Unitats formatives
M01. Comunicació i atenció al client

UF1 Processos de comunicació oral i escrita a l'empresa

UF2 Atenció al client

UF3 Gestió documental, arxiu i registre

M02. Gestió de la documentació jurídica i empresarial

UF1 Organització de la documentació jurídica empresarial 

UF2 Contractació empresarial 

UF3 Tramitació davant les administracions públiques 

M03. Procés integral de l’activitat comercial

UF1 Patrimoni i metodologia comptable 

UF2 Fiscalitat empresarial 

UF3 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria 

UF4 Registre comptable i comptes anuals 

M04. Recursos humans i responsabilitat social corporativa

UF1 Processos administratius de recursos humans 0

UF2 Reclutament i desenvolupament professional (12)

M05. Ofimàtica i procés de la información

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals i processament de dades (13)

UF2 Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita d’aplicacions (14)

UF3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions (15)

M06. Anglès tècnic

UF1 Anglès Tècnic 

M07. Gestió de recursos humans

UF1 Procés de contractació (19)

UF2 Retribucions, nòmines i obligacions oficials (20)

M08. Gestió Financera

UF1 Anàlisi i previsió financeres (21)

UF2 Productes del mercat financer i d’assegurances (22)

UF3 Fonts de finançament i selecció d’inversions (23)

M09. Comptabilitat i fiscalita

UF1 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria (24)

UF2 Comptabilitat de costos (25)

UF3 Anàlisi econòmic, patrimonial i financer (26)

M10. Gestió logística i comercial

UF1 Planificació de l’aprovisionament (27)

UF2 Selecció i control de proveïdors (28)

UF3 Operativa i control de la cadena logística (29)

M11. Simulació empresarial

UF1 Simulació empresarial (30)

M12. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció dels riscos laborals

M13. Projecte empresarial

UF1 Projecte d'administració i finances (32)

M14. Formació en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball

 

 

 

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com