WhatsApp      

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h/2n de 15,00h a 21,30h
Hores de pràctiques:
383
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

En aquest cicle aprendràs a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma (jocs i aplicacions que es poden usar tant a un mòbil/tablet com a un PC) utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que realitzaràs en aquest cicle són:

 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma (telèfons, PDA i altres dispositius) amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i ferramentes adequades a les especificacions.
 • Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives i amb la usabilitat adequada, utilitzant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
 • Participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i l’educació emprant tècniques, motors i entorns de desenvolupament específics.
 • Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.

 

De què treballaràs

  • Desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
  • Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
  • Desenvolupar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.

Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives
M01. Sistemes informàtics

UF1: Instal•lació, configuració i explotació del sistema informàtic

UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

UF3: Implantació de programari específic

M02. Bases de dades

UF1. Introducció a les bases de dades

UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL

UF3. Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental

UF4. Bases de dades objecte-relacionals

M03. Programació

UF1. Programació estructurada.

UF2. Disseny modular

UF3. Fonaments de gestió de fitxers

UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments

UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals

UF6. POO. Introducció a la persistència en BD

M04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

UF1. Programació amb XML

UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

UF3. Sistemes de gestió d’informació empresarial

M05. Entorns de desenvolupament

UF1. Desenvolupament de programari

UF2. Optimització del programari

UF3. Introducció al disseny orientat a objectes

M06. Accés a dades

UF1. Persistència en fitxers

UF2. Persistència en BDR-BDOR- BDOO

UF3. Persistència en BD natives XML

UF4. Components d’accés a dades

M07. Desenvolupament d'interfícies

UF1. Disseny i implementació d’interfícies

UF2. Preparació i distribució d’aplicacions

M08. Programació multimèdia i dispositius mòbils

UF1. Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils

UF2. Programació multimèdia

UF3. Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils 

M09. Programació de serveis i processos

UF1. Seguretat i criptografia

UF2. Processos i fils

UF3. Sòcols i serveis

M10. Sistemes de gestió empresarial

UF1. Sistemes ERP-CRM. Implantació.

UF2. Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació.

M11. Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball

UF 2: Prevenció de riscos laborals

M12. Empresa i iniciativa emprenedora UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
M13. Projecte UF1. Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
M14. FCT  

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com