WhatsApp      

CFGS Automatització i Robòtica Industrial

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
383
Modalitat Dual:
 
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com


Aprèn treballant

En aquest cicle podràs aprendre a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal•lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, el manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tothom.

Aquest cicle es pot cursar en modalitat d’FP Dual.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que faràs en aquest cicle són:

 • Desenvolupar projectes de sistemes de control en automatització industrial
 • Desenvolupar projectes de sistemes de mesura i regulació en automatització industrial
 • Desenvolupar projectes de gestió i control de xarxes de comunicació en automatització industrial
 • Gestionar i supervisar processos de muntatge i manteniment automàtics
 • Elaborar plànols i esquemes d’instal•lacions i sistemes automàtics
 • Elaborar pressuposts d’instal•lacions automàtiques 

 

De què treballaràs 

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Tècnic electromecànic
 • Electricista/manteniment industrial
 • Instrumentista industrial
 • Programador/a de PLCs, HMI i SCADA
 • Programador-controlador de robots industrials
 • Muntador de quadres elèctrics
 • Tècnic en electrònica industrial
 • Tècnic en sistemes d’automatització industrial
 • Tècnic postventa en automatització i robòtica industrial
 • Responsable de manteniment en magatzems automatitzats
 • Comercial en automatització i robòtica
 • Cap d’equip en projectes del sector industrial
 • Projectista d’instal•lacions d’automatització, instrumentació de mesura i SCADA
 • Projectista per a control i gestió industrial
 • Projectista per a comunicacions industrials

 

I a més a més...

Si estàs treballant o no pots assistir a totes les classes t’oferim la possibilitat de:

 • Matrícula semipresencial

 

L'experiència d'exalumnat

Marc Abella És un cicle amb moltíssima sortida laboral, perquè hi ha pocs tècnics i molta oferta. 
Joshua Casado M'he fet gran en aquest centre. Vaig començar pel mitjà d'electricitat, després vaig cursar el curs pont i finalment el superior d'Automatització. La meua opinió és molt satisfactòria.

 


 

Pla docent

 
Mòduls Professionals Unitats formatives
M01. Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

UF1: Automatització elèctrica cablada

UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica

UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica

M02. Sistemes seqüencials programables

UF1: Instal•lació i muntatge de PLCs

UF2: Programació de PLCs

UF3: Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials

M03. Sistemes de mesura i regulació

UF1: Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament

UF2: Sistemes de regulació automàtica

UF3: Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades

 M04. Sistemes de potència

UF1: Configuració d’instal•lacions elèctriques

UF2: Màquines elèctriques

UF3: Electrònica de potència

M05. Documentació

UF1: Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial

UF2: Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial

UF3: Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial

M06. Sistemes programables avançats

 

 

UF1: Sistemes avançats de control industrial 

UF2: Sensors avançats

M07. Robòtica industrial

UF1: Configuració de robots industrials

UF2: Programació de robots industrials

UF3: Manteniment de robots industrials 

UF4: Servo accionaments

M08. Comunicacions industrials

UF1: Estructures i protocols de comunicacions industrials 

UF2: Sistemes de control i supervisió de processos

UF3: Xarxes industrials

UF4: Sistemes d’accés remot a processos industrials

M09. Integració de sistemes d'automatització industrial

UF1: Integració de sistemes d’automatització industrial

UF2: Muntatge, programació i ajust dels sistemes

UF3: Posada en marxa dels sistemes d’automatització 

UF4: Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització

M10. Informàtica Industrial

UF1: Equips, xarxes locals i entorn Web

UF2: Programació d’equips i sistemes industrials

M11. FOL

UF1: Incorporació al treball

UF2: Prevenció de riscos laborals

M12. EIE

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora

M13. Projecte d’automatització industrial

UF1: Projecte d’automatització i robòtica industrial

M14. Formació pràctica en centres de treball  

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.

 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com