WhatsApp      

CFGM Instal.lacions Electrotècniques i Automàtiques

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
383
Modalitat Dual:
Informa't a:
Secretaria o
iesebre@iesebre.com

 

Aprèn treballant

El funcionament del món actual no es pot concebre sense el subministrament elèctric: Com carregaríem mòbils o tabletes? Com ens connectaríem a Internet? Com funcionarien les fàbriques?... Res seria possible sense l’electricitat. I per això, el mercat laboral, té una gran demanda de tècnics elèctrics.

En aquest cicle, aprendràs a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals i assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

I a més, amb el títol del cicle podràs acreditar la competència per ser instal.lador electricista en baixa tensió.

 

Què faràs?

 • Muntar i mantenir línies i instal.lacions de distribució de baixa tensió
 • Muntar els equips i canalitzacions associats a les instal•lacions elèctriques i automatitzades, solars fotovoltaiques i infraestructures de telecomunicacions en edificis
 • Muntar equips electrotècnics de distribució d’energia elèctrica i de protecció i control de màquines elèctriques
 • Mantenir, reparar i verificar el funcionament d’instal•lacions i equips
 • Elaborar la documentació tècnica i administrativa d'acord a la reglamentació i la normativa vigent i als requeriments del client.

 

De què pots treballar?

 • Instal.lador de línies elèctriques
 • Muntador de centres de producció elèctrica
 • Electricista general
 • Instal.lador electricista d’edificis
 • Electricista industrial
 • Muntador de quadres elèctrics
 • Bobinador
 • Instal.lador d’equips electrònics en edificis, instal.lador d’antenes, instal.lador d’equips telefònics, reparador de electrodomèstics, ...

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives
M01: Automatismes industrials

UF 1: Dibuix tècnic aplicat als automatismes.

UF 2: Mecanització de quadres elèctrics.

UF 3: Automatització elèctrica cablada.

UF 4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica.

UF 5: Automatització programable.

M02: Instal·lacions elèctriques interiors

UF 1: Equips, dispositius, materials i eines.

UF 2: Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges.

UF 3: Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries.

UF 4: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors.

UF 5: Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’installacions elèctriques.

M03: Instal·lacions de distribució

UF 1: Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió.

UF 2: Instal·lacions d’enllaç.

M04: Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges

i edificis

 

UF 1: Instal·lacions d’antenes.

UF 2: Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.

M05: Instal·lacions domòtiques

 

UF 1: Automatització d’habitatges.

UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus.

UF 3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables.

UF 4: Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors.

UF 5: Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.

M06: Instal·lacions solars fotovoltaiques

UF 1: Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

UF 2: Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

M07: Màquines elèctriques

UF 1: Transformadors.

UF 2: Màquines rotatives de corrent continu.

UF 3: Màquines rotatives de corrent altern.

M08: Instal·lacions elèctriques especials

UF 1: Instal·lacions d’enllumenat exterior.

UF 2: Instal·lacions de receptors i de característiques especials.

UF 3: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials.

M09: Electrònica

UF 1: Electrònica digital.

UF 2: Electrònica analògica.

M10: Electrotècnia

UF 1: Corrent continu i electromagnetisme.

UF 2: Corrent altern.

UF 3: Màquines elèctriques.

UF 4: Seguretat en les instal·lacions electrotècniques.

M11: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball.

UF 2: Prevenció de riscos laborals.

M12: Empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

M13: Anglès tècnic UF 1: Anglès tècnic.
M14: Síntesi UF 1: Síntesi.
M15: Formació en centres de treball  

 

 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 
 
 

 

Aquest centre participa en les accions finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional
La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la Formació Professional té un pes assignat de 0% de coeficient de clima i de 0% de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.


L’Institut de l’Ebre participa en el programa del Fons Social Europeu + 2021/2027 Orientació educativa en centres de formació professional

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com