WhatsApp      

IV PREMI DE L’INSTITUT DE L’EBRE A L’EMPRENEDORIA EN L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

INTRODUCCIÓ:

L’Institut de l’Ebre, amb la voluntat de fomentar entre el seu alumnat la innovació, la creació empresarial, la difusió de la formació professional en l’àmbit tècnic i social i les iniciatives emprenedores en tots els àmbits, ha acordat la creació d'aquest premi, les bases del qual s’especifiquen a continuació.

 

BASES

1. QUI POT PARTICIPAR

Podrà participar tot l’alumnat matriculat al centre en el curs 2021-22, és a dir, alumnat de cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i curs preparatori a les proves d’accés a CFGM (CAM) i IFE.

 

2.- TEMÀTICA

Hi haurà tres modalitats:

 • Modalitat A: Plans d’empresa realitzats per l’alumnat que ha cursat durant aquest any el mòdul d’EiE.
 • Modalitat B: Projectes empresarials i d’organització d’actes realitzats dintre del mòdul anomenat projecte i/o els projectes socials o d'intervenció
  educativa.
 • Modalitat C: Desenvolupament de la fase de producció d’un producte o servei.


Els temes dels treballs estaran relacionats amb els següents àmbits:

 • Iniciativa emprenedora.
 • Creació empresarial.
 • Innovació tecnològica.
 • Organització d’un esdeveniment.

 

3. TIPOLOGIA DELS TREBALLS

Els treballs que es presentaran al concurs poden ser els mateixos treballs fets en els mòduls de Projecte, Empresa i Iniciativa emprenedora, crèdits de síntesi, etc... sempre i quan la temàtica es correspongui amb els àmbits proposats en el punt 2.

 

4. PAUTA DE PRESENTACIÓ

El projecte s’haurà de presentar en format PDF, amb suport digital. Acompanyats d’un resum no superior a tres pàgines on ha de constar l’objectiu, la metodologia i les conclusions.

La presentació es podrà fer a títol individual o en grup. El treball s’ha de presentar adjuntant al treball una fitxa de participació que podeu descarregar punxant aquí.

Es valorarà altra documentació aportada, bé sigui en format text, web o multimèdia

Els treballs guanyadors de cada modalitat els presentaran a l’acte de lliurament dels premis en un màxim de 5 minuts i 5 diapositives.

Cal tenir present que, a més de treballar una idea o producte, la qualitat del document és fonamental, per això es tindrà en compte especialment la claredat de la idea, la sintaxi, l’ortografia, la gramàtica, la presentació escrita, etc.

Normes bàsiques de presentació escrita:

 • Font arial
 • Cos de la lletra: 12
 • Interlineat: 1,5
 • Separació entre paràgrafs. A doble espai
 • Índex paginat amb taula de continguts
 • Full en blanc al final del treball
 • Annexos amb un full de separació
 • Indicar webgrafia i/o bibliografia
 • MODALITAT C: com a mínim cal presentar els plànols de disseny del producte i/o diagrama de procés, el pressupost o cost de fabricació i les fonts de finançament per dur-lo a terme.

 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES

El jurat avaluarà els projectes presentats segons els criteris següents:

a) Qualitat del projecte presentat.
b) Caràcter innovador del projecte.
c) Viabilitat econòmica del projecte (Excepte en la modalitat C)
e) Adequació del projecte al territori.
f) Correcció ortogràfica i presentació correcta.
g) Presentació oral (els participants hauran de defensar el seu projecte, prèvia
convocatòria, davant dels respectius tribunals).

 

6.- PREMIS

Els premis seran atorgats per l’AFA (Associació de Familiars d'Alumnes) i seran els

següents:

● Premis Modalitat A . Plans d’empresa del mòdul d’EIE

1r premi dotat en 200€ 2n premi dotat en 150€

● Premis Modalitat B. Projectes empresarials i organització d’actes i els projectes socials o d'intervenció educativa.

1r premi dotat en 200€ 2n premi dotat en 150€

● Premis Modalitat C. Desenvolupament de la fase de producció d’un producte o servei

1r premi dotat en 200€ 2n premi dotat en 150€

En cas de que el jurat ho consideri oportú ,el premi pot quedar desert. Els projectes que obtinguin una millor valoració per part del jurat atenent als criteris presentats en
el punt 5, tindran dret a participar en la final Territorial organitzada pel Departament d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre.

 

7.- DATA LÍMIT

La data límit de presentació del treball serà el dia 27 de maig del 2022 al següent correu electrònic: emprenedoria@iesebre.com, incorporant la fitxa d’inscripció esmentada en el punt 4 d’aquestes bases.

 

8.- JURAT

El jurat dels premis serà l’òrgan competent per seleccionar els guanyadors/es i estarà format per:

 • TRIBUNAL MODALITAT A: 2 membres departament de FOL
 • TRIBUNAL MODALITAT B: 1 membres departament de FOL, 1 membre del departament implicat
 • TRIBUNAL MODALITAT C: 1 membre departament de FOL, 1 membre del professorat de les famílies dels projectes presentats

 

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS PROJECTES

La propietat intel·lectual dels projectes presentats és de les persones participants. L’Institut de l’Ebre gaudirà del dret d’explotació dels treballs, de les facultats de reproducció, difusió i comunicació pública dels mateixos, prèvia autorització dels autors i/o autores.

Els projectes han de ser originals. En el supòsit que els membres del jurat detectin plagi, el projecte quedarà exclòs del concurs; en tot cas, la responsabilitat serà de la persona o persones que hagin presentat el projecte .

 

10.- VEREDICTE DEL JURAT I LLIURAMENT DE PREMIS

El veredicte del jurat es farà públic mitjançant la web del centre (http://www.iesebre.com), sent aquest inapel.lable.

El lloc i data de lliurament dels premis es comunicarà amb antelació mínima de dos dies a les persones guanyadores. La no assistència a l’acte de lliurament implica la renúncia a la dotació econòmica del premi.

 

11.- PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es facilitin, seran objecte de tractament automatitzat d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades Personals, i s’incorporaran en un fitxer responsabilitat del centre , amb l’exclusiva finalitat de la gestió d’aquests premis. La facilitació de les dades suposarà la plena conformitat amb les bases i condicions d’atorgament dels premis.

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Institut de l'Ebre Av. Colom 34-42 43500 Tortosa Tel: 977500949 Fax: 977503064 e-mail: iesebre@iesebre.com